Untitled Document
หน้าแรก           ทริปเปิล อาร์          เทคโนโลยี           ผลิตภัณฑ์          กลุ่มลูกค้า            ประโยชน์ที่ได้รับ           ติดต่อเรา
Untitled Document
ทำไม่ต้อง Triple R?


รับประกันความสะอาดน้ำมัน

ทริปเปิล อาร์
รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ดีกว่า NAS7 – ISO 16/14/11

เก็บน้ำและความชื้น
ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บน้ำและความชื้นได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บตะกอน Sludge ได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
คัดแยกตะกอน
จากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
อันเป็นสาเหตุให้วาวล์เสียได้้

   การวิเคราะห์น้ำมัน

การเก็บตัวอย่างน้ำมันและการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน

การเก็บตัวอย่างน้ำมันและนำไปตรวจสอบสภาพและระดับการปนเปื้อนของน้ำมันเพื่อความมั่นใจว่าเครื่องจักรนั้น ทำงานอย่างประสิทธิภาพในระดับสูงสุด โดยเครื่องจักรที่มีความสำคัญในระดับสูงจะถูกนำมาวินิจฉัยโดยเกณฑ์ มาตรฐานเพื่ออ้างงอิงผลการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน

ตัวอย่างน้ำมันเก็บมาจากที่ไหน?

ตัวอย่างน้ำมันจะอยู่ระหว่างปั๊มและ Housing ของไส้กรองแบบOff-Line ซึ่งเป็นส่วนที่มีการปนเปื้อน
มากที่สุดในระบบน้ำมัน ดังนั้นน้ำมันที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นตัวอย่างการปนเปื้อน ที่ดีที่สุดของทั้งระบบ

กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งระบบไส้กรอง
แบบออฟไลน์อาจเก็บตัวอย่างน้ำมัน จากถังน้ำมัน ด้วยปั๊มเก็บตัวอย่าง แบบ Vacuum ในกรณีดังกล่าว
ต้องดึงตัวอย่างออกมา จากส่วนที่ต่ำสุดของถัง 10 ซม.

อุปกรณ์เพื่อการเก็บ
ตัวอย่างน้ำมัน:

a. ขวดแก้วไม่มีอนุภาคจุได้
200 มล.
b.ภาชนะบรรจุน้ำมันแบบ
เปิดฝาขนาดความ จุ 5 ลิตร
c. ผ้าเช็ดทำความสะอาด

โปรดอ่านคำแนะนำดังต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนทำการเก็บตัวอย่างน้ำมัน

1. วางภาชนะบรรจุน้ำมันไว้ใต้วาล์วเก็บตัวอย่าง
2. เปิดและปิดวาล์วจำนวน 5 ครั้ง และเปิดวาล์วค้างเอาไว้
3. ล้างท่อด้วยการปล่อยน้ำมันออกประมาณ 1 ลิตร ลงไปในภาชนะบรรจุ
4. เปิดขวดเก็บตัวอย่าง พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
5. วางขวดไว้ใต้จุดที่น้ำมันไหลโดยไม่แตะโดนวาล์วเก็บตัวอย่าง
6. เติมน้ำมันลงไปในขวดในปริมาณประมาณ 80% ของขวด
7. ปิดฝาขวดทันทีหลังจากการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
8. เขย่าขวด และเทน้ำมันออกจากภาชนะบรรจุให้หมด จากนั้นเติมน้ำมันลงไปอีกครั้ง
9. ปิดวาล์วเก็บตัวอย่าง
10. ต้องทำสัญลักษณ์ไว้บนตัวอย่างทั้งหมดให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยหมายเลขอ้างอิง หมายเลขเครื่องอ้างอิงของเครื่องที่ทำการเก็บตัวอย่าง รวมทั้งรุ่น สถานที่เก็บตัวอย่าง วันที่ และประเภทของน้ำมันที่ทำการเก็บตัวอย่าง

ตัวอย่างน้ำมันต้องเก็บมาจากเครื่องจักรที่มีอุณหภูมิการทำงานปกติเท่านั้น

กระบวนการดังกล่าวมีความสำคัญมากขณะทำการเก็บตัวอย่างเพื่อมานับอนุภาค โปรดอย่าลืมว่าคุณไม่สามารถทำให้ตัวอย่างน้ำมันดีกว่า (สะอาดกว่า) น้ำมันในระบบได้ แต่สามารถทำให้มันแย่กว่าน้ำมันในระบบได้อย่างง่ายดาย

วิธีการอ่านผลวิเคราะห์น้ำมัน
การตรวจวิเคราะห์น้ำมันนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบด้วย:
1. การนับจำนวนอนุภาค
2. อัตราส่วนของน้ำในน้ำมัน (ppm)
3. ความหนืด
4. ระดับของความเป็นกรด (TAN)
* หากสนใจในเรื่องของสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันควรเพิ่มการวิเคราะห์สเปกตรัมเข้าไปด้วย
** เมมเบรนขนาด 0.8 ไมครอน เพื่อตรวจสอบ Sludge

 

ค่าสูงสุด:

1. การนับจำนวนอนุภาค : กฎข้อที่ 1 คือ ความสะอาดของน้ำมันนั้นควรได้รับการบำรุงรักษาตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับความสะอาด ตามความเหมาะสมที่อุปกรณ์สำคัญของระบบต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าระบบไฮดรอลิกที่ประกอบด้วย เซอร์โววาล์ว (servo-vales) ซึ่งผู้ผลิตระบุค่า NAS ไม่ควรสูงกว่า Class 6 และในระบบไฮดรอลิกทั่วไปนั้นไม่ควรมีค่า NAS สูงกว่า Class 7

2. น้ำ: ปริมาณน้ำรายงานผลเป็นหน่วย PPM (หนึ่งในล้านส่วน) 1 PPM = 0.0001% ตามกฎของความเข้มข้นของน้ำต้องมีปริมาณน้ำไม่เกิน 300 PPM

3. ความหนืด: ความหนืดรายงานผลเป็นหน่วย cSt สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกโดยทั่วไปมีค่าความหนืดของน้ำมันเท่ากับ 32 cSt, 46 cSt และ 68 cSt mg/KOH gr สำหรับน้ำมันหล่อลื่นโดยทั่วไปมีค่าความหนืดของน้ำมันเท่ากับ 220 cSt และ 320 cSt ค่าความหนืดของน้ำมันจะมีค่าความผันแปรภายในช่วง +/- 25% ของค่าความหนืดเริ่มต้น หมายความว่าน้ำมันที่มีค่าความหนืดเท่ากับ 46 cSt น้ำมันจะอยู่ในช่วงค่าความหนืดที่ยอมรับได้ หากค่าความหนืดที่วัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 33 และ 59 cSt

4. ระดับของความเป็นกรด – การวัดค่าความเป็นกรด (TAN): ระดับของความเป็นกรดหรือ TAN รายงานผลเป็นหน่วย mg/KOH gr น้ำมันทุกประเภทจะมีค่า TAN สูงสุด โปรดสอบถามผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเกี่ยวกับค่า TAN สูงสุดของน้ำมันของคุณ น้ำมันไฮดรอลิกโดยทั่วไปมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.0 mg/KOH gr โดยน้ำมันใหม่จะมีค่าเริ่มต้นประมาณ 0.2 mg/KOH gr

มาตรฐานการนับจำนวนอนุภาค:

1. มาตรฐาน ISO 4406 :

มาตรฐาน ISO 4406/2000 ได้กำหนดปริมาณอนุภาคไว้เพื่อให้สะดวกในการเปรียบเทียบในการนับ จำนวนอนุภาค การสลายตัวอย่างเฉียบพลันในระบบน้ำมันมีสาเหตุมาจากอนุภาคขนาดใหญ่ (>14 ไมครอน) ภายในน้ำมันขณะที่เครื่องทำงานช้าลงหรือเครื่องทำงานบกพร่องอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น การสึกหรอและการฉีกขาดมีสาเหตุมาจากอนุภาคขนาดเล็ก (4-6 ไมครอน) สิ่งนี้เป็นหนึ่งในคำอธิบายว่าทำไมมาตรฐาน ISO 4406/2000 จึงกำหนดขนาดอนุภาคที่ใช้อ้างอิงไว้ที่ 4 ไมครอน 6 ไมครอน และ 14 ไมครอน ตัวอย่างทั่วไปมีอยู่ในทุก 100 มล. ของน้ำมัน: 450,000 อนุภาค >4 ไมครอน 120,000 อนุภาค >6 ไมครอน 14,000 อนุภาค >14 ไมครอน ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางมาตรฐาน ISO (ด้านขวา) ตัวอย่างน้ำมันนี้มีระดับการปนเปื้อนที่ Class 19/17/142. มาตรฐาน NAS 1638:

NAS 1628 คือ มาตรฐานการวัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันโดย National Aerospace standard เนื่องจากสิ่งปนเปื้อนนั้นมีขนาดเล็กมากและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงมีการวัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำมัน ด้วยการนับอนุภาคสิ่งปนเปื้อน ต่อน้ำมัน 100 มิลลิลิตร สำหรับอนุภาคเป็นช่วงดังนี้:

อนุภาคขนาด 5 - 15 ไมครอน
อนุภาคขนาด 15 - 25 ไมครอน
อนุภาคขนาด 25 - 50 ไมครอน
อนุภาคขนาด 50 - 100 ไมครอน
อนุภาคขนาด >100 ไมครอน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ NAS 1638

ความแตกต่างคือค่า NAS ให้รายละเอียดการสลายตัวของอนุภาคขนาดต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอน

การประเมินผลการนับจำนวนอนุภาค:

ค่า ISO และค่า NAS ที่ได้มานั้น บ่งบอกถึงความสะอาดของน้ำมันในระบบและสามารถตรวจสอบได้ในชาร์ตการปนเปื้อนที่ปรากฏข้างต้น

คำแนะนำเกี่ยวกับการปนเปื้อนของระบบไฮดรอลิกและระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน:

ISO 14/12/10 - NAS 4: น้ำมันสะอาดมาก เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในระบบน้ำมันทุกประเภท
ISO 16/14/11 - NAS 5: น้ำมันสะอาด จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระบบเซอร์โวไฮดรอลิกและระบบไฮดรอลิกแรงดันสูง
ISO 17/15/12 - NAS 6: น้ำมันปนเปื้อนเล็กน้อย ระบบไฮดรอลิกมาตรฐานและระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
ISO 19/17/14 - NAS 8: น้ำใหม่ สำหรับระบบแรงดันปานกลางและแรงดันต่ำ
ISO 22/20/17 - NAS 12: น้ำมันปนเปื้อนมาก ไม่เหมาะสำหรับระบบน้ำมัน

สำหรับทุกระบบที่ใช้น้ำมัน การรักษาความสะอาดของน้ำมันถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน ของการดูแลระบบซึ่งทำได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด มิลลิพอร์เมมเบรนจะแสดงให้เห็นถึงการเสื่อมสภาพของน้ำมันหากใช้เซลล์ลูโลสเมมเบรนขนาด 0.8 ไมครอน

ความถี่ในการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน

ในช่วงระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรแบบเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Conditioning Monitoring Sysytem) ต้องทำการตรวจวิเคราะห์บ่อยครั้ง อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลการ ทำงานของระบบ การลงบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ระบบน้ำมันทุกระบบ ทั้งนี้สมุดจดบันทึกผลการวิเคราะห์ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงของน้ำมัน การสลายตัว เป้าหมายมาตรฐาน ISO รวมทั้งผลการตรวจวิเคราะห์น้ำมันด้วย

Untitled Document
2/63 BANGNA COMPLEX OFFICE TOWER 12A FLOOR
SOI BANGNA-TRAD 25, BANGNA NUA, BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND Tel. 02-173-6005
Copyright © 2007 Siam Triple R Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by ThaiWeb. l Site Map
Untitled Document
ผลิตภัณฑ์
ไส้กรอง
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ BU
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ SE
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SS
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SU
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- AL
เครื่องแยกน้ำ
ซีรีย์ WS-WD
เครื่องแยกน้ำ
ระบบสูญญากาศ
เครื่องแยกตะกอนด้วย
แรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์แรง
เครื่องกำจัดฟองอากาศ
ควิกโตรอน
เครื่องแยกน้ำมัน ซีรีย์ OS
เครื่องกรองระบบล้างย้อน
ซีรีย์ CUBE
ซีรีย์ TRCS
สายพานลำเลียงแบบ
แม่เหล็ก รุ่น TRAP
ชุดแม่เหล็ก
ทำความสะอาดน้ำมัน
Untitled Document
กลุ่มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบิน
ระบบไฮดรอลิก
การผลิตไฟฟ้า
ผู้ผลิตรถยนต์
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
และเหล็ก
รถไฟ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
เครื่องจักรกลหนัก
พลังงานลม
เรือเดินสมุทร
การขนส่ง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี